Privacy Policy Antero printmedia
Antero printmedia hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit
privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Antero printmedia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
  deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
  zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw
  persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
  doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze
  respecteren.

Als Antero printmedia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Antero printmedia
Fornheselaan 286-288
3434 GE Den Dolder
info@anteroprintmedia.nl
085 064 7779
Laurens Grüschke

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door Antero printmedia verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten, het verwerken en leveren van (grafische) opdrachten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, email, website, organisatie, functie

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk
is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor vedrukwerk, postverzending, transportdirect mailing

Wij als Antero printmedia geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we
geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te
verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Antero printmedia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen
genomen;

 • Intern genomen maatregelen en procedures omtrent bescherming persoongegevens zijn
  bekend bij ALLE medewerkers van Antero printmedia en op naleving wordt gecontroleerd.
 • Alle systemen zijn beveiligd met wachtwoord en software wordt up-to-date gehouden.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je
hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een
deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.
Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met
ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je
hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact
met ons op!

© 2013 - 2024 bloemkaartje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel